Các hàm trong lập trình C

1940

Trong hướng dẫn học lập trình C trước chúng ta đã học về vòng lặp tiếp tục với bài học hôm nay chúng ta sẽ học về các hàm, cách khai báo và cách dùng hàm trong lập trình C cơ bản và nâng cao.

Hàm là một nhóm các lệnh thực hiện cũng một nhiệm vụ, mỗi chương trình trong lập trình C cần có ít nhất một hàm.

Hàm sẽ trả về một giá trị và có cách dùng cũng như một biến.

Xem ví dụ:

Biến a sẽ thay đổi một cách ngẫu nhiên, nó sẽ được thiết lập với giá trị trả về khi hàm được gọi, nhưng nó sẽ không thay đổi lại định dạng chung cho một mẫu thử nghiệm rất đơn giản.

Định nghĩa hàm trong hoc lap trinh c

Khai báo hàm trong lập trình C theo cú pháp sau:

Giải thích hàm:

Kiểu trả về: Hàm sẽ trả về một giá trị, kiểu giá trị là dạng dữ liệu mà hàm sẽ trả về. Tuy nhiên vẫn có một số hàm không trả về kiểu giá trị nào cả đó làm hàm void.

Tên hàm: Chứa tên hàm mà chúng ta đặt tên cho nó, tên hàm thường là động từ hoặc danh từ cho ngắn gọn.

Danh sách tham số: Khi hàm được gọi chúng ta cần truyền vào các tham số, các tham số trong hàm là tùy chọn, nó bắt buộc phải có tham số.

Thân hàm: Phần này chứa các lệnh xác định mà hàm thực hiện.

Xem ví dụ cụ thể:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here