Sử dụng vòng lặp Loops Learning trong C

780

Hướng dẫn trước chúng ta đã học về các câu lệnh điều kiện trong lập trình C, tiếp tục với bài học hôm nay chúng ta sẽ học về vòng lặp, cách sử dụng vòng lặp trong lập trình C.

1. Hiểu cách thức làm việc của vòng lặp

Loops là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chương trình, vì chúng cho phép bạn lặp lại các khối mã cho đến khi điều kiện cụ thể được đáp ứng. Điều này có thể thực hiện các hành động lặp đi lặp lại rất dễ dàng để thực hiện, và giữ cho bạn khỏi phải viết báo cáo có điều kiện mới mỗi khi bạn muốn một cái gì đó xảy ra.

Có ba loại chính của các vòng: FOR, WHILE và DO … WHILE.

2. Sử dụng vòng lặp for loop.

Điều này là phổ biến nhất và hữu vòng loại. Nó sẽ tiếp tục chạy các chức năng cho đến khi các điều kiện quy định trong vòng lặp FOR được đáp ứng. CHO vòng đòi hỏi ba điều kiện: khởi tạo các biến, các điều kiện để được đáp ứng, và cách các biến được cập nhật. Nếu bạn không cần tất cả những điều kiện này, bạn vẫn sẽ cần để lại một không gian trống bằng dấu chấm phẩy, nếu không vòng lặp sẽ chạy mãi mãi

Trong chương trình trên, y được thiết lập là 0, và vòng lặp tiếp tục miễn là giá trị của y là ít hơn 15. Mỗi khi giá trị của y được in, 1 sẽ được thêm vào giá trị của y và vòng lặp được lặp đi lặp lại. Một khi y = 15, vòng lặp sẽ phá vỡ.

3. Sử dụng một vòng lặp while trong lap trinh c

Vòng lặp WHILE là đơn giản hơn so với vòng lặp FOR. Họ chỉ có một điều kiện, và vòng lặp đóng vai trò như miễn là điều kiện đó là sự thật. Bạn không cần phải khởi tạo hoặc cập nhật các thay đổi, mặc dù bạn có thể làm điều đó trong cơ thể chính của vòng lặp.

Các y ++ lệnh thêm 1 đến y biến mỗi lần vòng lặp được thực thi. Một khi y chạm 16 (hãy nhớ, vòng lặp này đi miễn là y là ít hơn hoặc bằng 15), phá vỡ vòng lặp.

Untitled

4. Sử dụng vòng lặp DO. ..WHILE.

Vòng lặp này là rất hữu ích cho vòng mà bạn muốn đảm bảo chạy ít nhất một lần. Trong FOR và vòng lặp WHILE, điều kiện được kiểm tra ở đầu vòng lặp, có nghĩa là nó không thể vượt qua và không ngay lập tức. DO … WHILE vòng kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp, đảm bảo rằng các vòng lặp thực hiện ít nhất một lần.

Vòng lặp này sẽ hiển thị các tin nhắn mặc dù điều kiện là FALSE. Biến y được thiết lập đến 5 và vòng lặp WHILE được thiết lập để chạy khi y không bằng 5, do đó vòng lặp kết thúc. Thông điệp này đã được in kể từ khi điều kiện không được kiểm tra cho đến khi kết thúc.

Xem thêm >>> lập trình c cho người mới bắt đầu

Các vòng lặp while trong một DO … WHILE quy định phải được kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Đây là lần duy nhất một vòng lặp được kết thúc bằng một dấu chấm phẩy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here