Mảng và Hàm trong bài học lập trình C

1907

Trong bài học lập trình C này chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng và hàm, một số ví dụ cơ bản về mảng và hàm.

Xem lại bài học trước:

 >>> mảng trong lập trình c

>> mảng đa chiều trong lập trình c.

Trong lập trình C, một phần tử mảng hoặc toàn bộ một mảng có thể được chuyển đến một chức năng. Ngoài ra, cả hai mảng một chiều và đa chiều có thể được thông qua với chức năng như là đối số.

1. Tìm hiểu về mảng một chiều trong hàm

Chương trình C để vượt qua một yếu tố duy nhất của một mảng hoạt động

#include <stdio.h>
void display(int a)
{
printf("%d",a);
}
int main(){
int c[]={2,3,4};
display(c[2]);
return 0;
}

Kết quả hiển thị là : 4

Yếu tố duy nhất của một mảng có thể được thông qua bằng cách tương tự như đi biến đến một chức năng.

2. Mảng đa chiều đến hàm

Để vượt qua mảng hai chiều để một hàm như là một tham số, bắt đầu từ địa chỉ của vùng nhớ dự trữ được thông qua như là một mảng chiều

Ví dụ:

#include 
void Function(int c[2][2]);
int main(){
int c[2][2],i,j;
printf("Enter 4 numbers:\n");
for(i=0;i<2;++i)
for(j=0;j<2;++j){
scanf("%d",&c[i][j]);
}
Function(c); /* passing multi-dimensional array to function */
return 0;
}
void Function(int c[2][2]){
/* Instead to above line, void Function(int c[][2]){ is also valid */
int i,j;
printf("Displaying:\n");
for(i=0;i<2;++i)
for(j=0;j<2;++j)
printf("%d\n",c[i][j]);
}

Kết quả hiển thị là :

Nhập 4 số:
2
3
4
5
Hiển thị:
2
3
4
5

Trong khi đi qua mảng để lập luận, tên của mảng được thông qua như là một đối số (, tức là địa chỉ bắt đầu của vùng nhớ được thông qua như là đối số).

Viết một chương trình C để vượt qua một mảng chứa tuổi của người đến một chức năng. Chức năng này nên tìm độ tuổi trung bình và hiển thị độ tuổi trung bình trong chức năng chính.

Chúng ta đã hoàn thành bài học về Mảng và Hàm trong lập trình C, bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Con trỏ

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN