Mảng trong lập trình C

1317

Trong lập trình C, một trong những vấn đề thường phát sinh là để xử lý các loại tương tự của dữ liệu. Ví dụ: Nếu người dùng muốn lưu dấu của 100 sinh viên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo ra 100 biến riêng rẽ, nhưng quá trình này là khá tẻ nhạt và không thể thực hiện. Những loại vấn đề có thể được xử lý trong lập trình C sử dụng mảng.

Một mảng là một chuỗi các mục dữ liệu có cùng giá trị

1. Mảng gồm hai loại:

Mảng một chiều

Mảng đa chiều

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về mảng một chiều, mảng đa chiều chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học sau.

2. Cú pháp khai báo mảng

Ví dụ :

int age [5];

Ở đây, tên của mảng là age, Kích thước của mảng là 5 tức là có 5 yếu tố của mảng age. ất cả các phần tử trong một mảng là cùng kiểu (int, trong trường hợp này).

3. Phần tử mảng

Kích thước của mảng xác định số phần tử trong một mảng. Mỗi phần tử của mảng có thể được truy cập và sử dụng bởi người sử dụng theo nhu cầu của chương trình. Ví dụ:

int age [5];

C_arrays

Lưu ý rằng, yếu tố đầu tiên được đánh số 0 và như vậy.

Ở đây, kích thước của mảng tuổi là 5 lần kích thước của int vì có 5 yếu tố.

Giả sử, địa chỉ bắt đầu của tuổi [0] là 2120d và các kích thước của int là 4 byte. Sau đó, các địa chỉ sau (địa chỉ của a [1] ) sẽ là 2124d, địa chỉ của một [2] sẽ 2128d và như vậy.

Tham gia học lập trình c tại học viện công nghệ vietpro

4. Khởi tạo các mảng một chiều:

Mảng có thể được khởi tạo vào lúc khai trong mã nguồn này như:

Nó không phải là cần thiết để xác định kích thước của mảng trong quá trình khởi.

Trong trường hợp này, trình biên dịch sẽ xác định kích thước của mảng bằng cách tính số phần tử của một mảng.

5. Điều quan trọng cần nhớ trong mảng C

Giả sử, bạn đã khai báo mảng của 10 học sinh. Ví dụ: arr [10] . Bạn có thể sử dụng thành phần trong dãy từ arr [0] đến [9] arr . Nhưng nếu bạn muốn sử dụng phần tử arr [10] , arr [13] , vv Trình biên dịch có thể không hiển thị lỗi sử dụng các yếu tố này, nhưng có thể gây ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chương trình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here