Mảng đa chiều trong lập trình C

1316

Trong hướng dẫn học lập trình C này chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng đa chiều, các bạn có thể xem lại bài học trước về mảng trong lập trình C.

Ngôn ngữ lập trình C cho phép lập trình để tạo ra các mảng của các mảng gọi là mảng đa chiều.

Ví dụ:

float a[2][6];

Để hiểu rõ hơn các mảng đa chiều, phần tử mảng của các ví dụ trên có thể được hiểu của như sau:

mang-da-chieu-trong-c

Khởi tạo mảng đa chiều

Trong C, mảng đa chiều có thể được khởi tạo trong số các cách khác nhau như sau:

int c[2][3]={{1,3,0}, {-1,5,9}};
Hoặc
int c[][3]={{1,3,0}, {-1,5,9}};
Hoặc
int c[2][3]={1,3,0,-1,5,9};

Ví dụ mảng đa chiều

double cprogram[3][2][4]={ 
{{-0.1, 0.22, 0.3, 4.3}, {2.3, 4.7, -0.9, 2}},
{{0.9, 3.6, 4.5, 4}, {1.2, 2.4, 0.22, -1}},
{{8.2, 3.12, 34.2, 0.1}, {2.1, 3.2, 4.3, -2.0}} 
};

Giả sử có một mảng đa chiều arr [i] [j] [k] [m] . Sau đó, mảng này có thể chứa i * j * số k * m của dữ liệu.

Tương tự như vậy, các mảng của bất kỳ kích thước có thể được khởi tạo trong lập trình C.

Bài hướng dẫn về mảng đa chiều trong lập trình C tạm dừng tại đây, chúc các bạn có những bài học hữu ích, theo dõi bài học sau để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Arrays and Functions.

No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN