BÀI 2 : LẬP TRÌNH C CƠ BẢN – CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (P2)

2903

II. Các cấu trúc lặp

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phần 1 của cấu trúc điều khiển. Nếu các bạn chưa đọc thì các bạn có thể tìm đọc bài : Lập trình c cơ bản – cấu trúc điều khiển (P1). Phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là các cấu trúc lặp, lặp có điều kiện trong ngôn ngữ lập trình cơ bản c là như thế nào.

Các cấu trúc lặp

 • Có ba cấu trúc lặp
  • trong khi
  • làm trong khi

Cấu trúc lặp  For

 • Cú pháp

for (khởi tạo ; biểu thức 1; biểu thức 2; )

<công việc>

 • Ví dụ
for (i = 0; i <3; i ++) {

printf ( "gia tri cua tôi la:% d", i);

printf ( "\ n");

}

 

lenh-for
                                           Sơ đồ khối lệnh for

Ví Dụ :„ Tính giá trị biểu thức: S = 1*2 + 2*3 + … (n-1)*n

int i = 0;
 dài S = 0;
 int n = 3;
 for (i = 1; i <n; i ++) {
 S + = i * (i + 1);
 }
 printf ( "S =% d", S);

Ghi Chú :

 • <Biểu thức 1> phải là biểu thức logic
 • Trong <biểu thức 2> cần có lệnh  làm thay đổi giá trị của <biểu thức 1>, nếu không thì vòng lặp sẽ vô hạn
 • Các vòng lặp trong for có thể lồng nhau.
  • ví dụ :
for (i = 1; i <3; i ++)

for (j = 1; j <3; j ++) {printf ( "a");}

 

 • Có thể có nhiều biến chạy cùng 1 vòng for
  • ví dụ :
for (i = 1, j = 1; (i + j) <4; i ++, j ++) {printf ( "a");}

 

Ví Dụ : Đưa ra các số có 3 chữ số mà tổng các chữ số  bằng 10

#include <stdio.h>
chủ yếu(){
char a, b, c;
printf("cac so tim duoc la : \n");
/* su dung ba vong lap long  nhau */
cho (a = 1; a <= 9; a ++)
cho (b = 0; b <= 9; b ++)
cho (c = 0; c <= 9; c ++)
/* kiem tra dk */
nếu ((a + b + c) == 10) {
/* dua ra bo ba a , b ,c  thoa man*/
printf ( "% d% d% d", a, b, c);
printf ( "\ n");
}
printf ( "\ n");
trở về 0;
}

 

Cấu trúc lặp while

 • Cú pháp

While ( biểu thức )

<công việc>

trong khi– Biểu thức được xác định giá trị tại mỗi lần bắt đầu thực hiện vòng lặp.

– Nếu biểu thức cho giá trị True ( đúng ) thì công việc được thực hiện.

– Nếu biểu thức cho giá trị false ( sai ) thì chương trình sẽ tiếp tục với đoạn lệnh tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Ví Dụ : Tính giá trị trung bình

int n = 4;

int i = 0;

giá trị gấp đôi, sum = 0;

trong khi (i <n) {

scanf ("%d", &value); /* nhap 1 so tu ban phim */

sum + = giá trị;

++ I;

}

TB đôi = tổng / i;

printf ( "TB:% 6.2f", TB);

 

Ví Dụ : Viết chương trình tính tổng số nguyên từ 1 đến n, với n được nhập từ bàn phím

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
chủ yếu() {
int i = 0, n, s = 0;
printf("Nhap vao so n: ");
scanf("%d", &n);
trong khi (i ++ <n)
s + = i;
printf ( "Tong:% d", s);
getch ();
}

 

Cấu trúc lặp do –  whilelàm trong khi

 • Cú pháp

làm

<công việc>

while     (biểu thức)

 • Ý nghĩa :
  • Thực hiện công việc
  • Nếu biểu thức có giá trị True thì quay lại thực hiện công việc
  • Lặp lại như thế cho đến khi biểu thức có giá trị false

 

Ví Dụ : Viết chương trình kiểm tra password

#include <stdio.h>
# Define PASSWORD 12345
chủ yếu()
{
int s;
làm
{
 printf("Nhap vao password: ");
scanf("%d", &s);
} While (s = PASSWORD!);
}

Kết quả được in ra là : 

mật khẩu

So sánh sự khác nhau giữa các cấu trúc lặp trong lập trình c:

 • – Vòng lặp for thường sử dụng khi biết được số lần lặp xác định.
 • Vòng lặp thường while, do…while sử dụng khi không biết rõ số lần lặp
 • Khi gọi vòng lặp while, do..while, nếu biểu thức sai vòng lặp while sẽ không được thực hiện lần nào nhưng vòng lặp lần nào nhưng vòng lặp do….while thực hiện được được 1 lần.

Tìm hiểu ngay về  Hàm (Funcion)

Rating: 3.0. From 2 votes.
Please wait...

BÌNH LUẬN