Cú pháp cơ bản trong một chương trình C

591

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc chương trình C trong bài học trước, bài học này chúng ta sẽ làm quen với cú pháp cơ bản trong lập trình C. Chương trình C sẽ có các thẻ khác nhau như từ khóa, định danh, hằng số, chuỗi chữ, biểu tượng… Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết một số cú pháp cơ bản phổ biến trong chương trình C.

1. Dấu chấm phẩy

Dấu chấm phẩy là một lời tuyên bố terminator, để kết thúc một câu lệnh, nếu kết thúc một câu lệnh mà không có dấu chấm phẩy thì câu lệnh đó sẽ không thực thi vì máy sẽ hiểu rằng câu lệnh của bạn chưa hoàn thành, khi đó bạn sẽ bị báo lỗi.

Ví dụ:

printf(“Hello, World! \n”);
return 0;

2. Chú thích:

Đoạn chú thích trong chương trình lập trình C là khá cần thiết, mình khuyên các bạn nên sử dụng nó để việc quản lý code dễ dàng hơn. Đoạn chú thích code được bắt đầu bằng ký tự / * và kết thúc với các ký tự * /.

Đoạn chú thích là nơi bạn ghi chú đoạn code của mình, mỗi khi kiểm tra lại code bạn sẽ dễ dàng biết được đoạn code nào để làm gì dựa vào đoạn chú thích.

Xem ví dụ sau:

/* chuong trinh lap trinh C dau tien */

3. Định danh

Định danh là cách thức đặt tên cho các biến, chức năng…. Một định danh được bắt đầu bằng chữ cái A đến Z hay a đến z, chữ số từ 0 đến 9 hoặc dấu gạch dưới

Ví dụ : move_name

4. Các từ khóa trong chương trình C

Các từ dành riêng trong lập trình C cơ bản, những từ dành riêng có thể không được sử dụng như là hằng số hoặc các biến hoặc bất kỳ tên định danh khác.

Một số từ khóa ví dụ như: switch, long, else, while, void, case, char …

5. Khoảng trắng.

Một dòng chỉ chứa khoảng trắng, có thể có một nhận xét, được biết đến như một dòng trống, và một trình biên dịch C hoàn toàn bỏ qua nó.

Khoảng trắng là một thuật ngữ được sử dụng trong C để mô tả khoảng trống, tab, ký tự xuống dòng và ý kiến. Khoảng trắng tách một phần của câu lệnh từ khác và cho phép trình biên dịch để xác định nơi mà một phần tử trong một tuyên bố, như int, kết thúc và các phần tử tiếp theo bắt đầu.

Phải có ít nhất một ký tự khoảng trắng (thường là một không gian) giữa int và tuổi cho trình biên dịch để có thể phân biệt chúng.

Ví dụ : fruit = apples + oranges;

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here