Con trỏ – Mối quan hệ mảng và con trỏ

1307

Trong bài hướng dẫn học lập trình C hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về con trỏ, Con trỏ được sử dụng trong chương trình C để truy cập vào bộ nhớ.

1. Con trỏ

Con trỏ là những tính năng mạnh mẽ của C và (C ++) lập trình, mà khác nó từ các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác như: java và Visual Basic.

Con trỏ hay còn gọi là Pointer là các loại biến đặc biệt chứa địa chỉ bộ nhớ hơn là dữ liệu, đó là một biến chứa giá trị địa chỉ được gọi là một biến con trỏ hoặc chỉ đơn giản là một con trỏ.

Khai báo Con trỏ

toán tử tham chiếu (*) được sử dụng để xác định biến con trỏ

Ví dụ trên định nghĩa, p là biến con trỏ kiểu int .

2. Mối quan hệ mảng và con trỏ

Mảng có liên quan chặt chẽ đến con trỏ trong lập trình C nhưng sự khác biệt quan trọng giữa chúng là, một biến con trỏ có thể lấy địa chỉ khác nhau như giá trị trong khi đó, trong trường hợp của mảng đó là cố định.

con-tro-trong-c

Xem lại bài học >>> mảng trong lập trình C

Xem ví dụ:

Trong mảng lập trình C, tên của mảng luôn luôn chỉ vào phần tử đầu tiên của mảng. Ở đây, địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng là & arr [0]. Ngoài ra, arr đại diện cho địa chỉ của con trỏ mà nó đang trỏ. Do đó, & arr [0] tương đương với arr

Ngoài ra, giá trị bên trong địa chỉ & arr [0] và địa chỉ arr đều bình đẳng. Giá trị tại địa chỉ & arr [0] là arr [0] và giá trị địa chỉ arr là * arr . Do đó, arr [0] tương đương với * arr

Trong C, bạn có thể khai báo một mảng và có thể sử dụng con trỏ để thay đổi dữ liệu của một mảng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here