Chuỗi trong lập trình C – Học lập trình C

6083

Trong lập trình C, mảng các ký tự được gọi chuỗi. Một chuỗi được kết thúc bằng ký tự null / 0 . Ví dụ:

"c string laptrinh"

Trong đó c string laptrinh là một chuỗi, khi trình bien dịch gặp chuỗi nó sẽ gắn thêm ký tự null ở cuối chuỗi.

Khai báo chuỗi trong lập trình C

Strings được khai báo trong C bằng cách tương tự như mảng nó chỉ khác biệt ở kiểu dữ liệu dạng char:

char s [5];
a1

Strings cũng có thể được khai báo sử dụng con trỏ.

char * p

Khởi tạo các xâu

Trong C, chuỗi có thể được khởi tạo trong số khác nhau của cách.

Chuỗi có thể được truyền cho hàm theo cách tương tự như mảng như, chuỗi cũng là một mảng

Xử lý chuỗi chức năng

Bạn có thể thực hiện các loại khác nhau của chuỗi hoạt động bằng tay như: tìm chiều dài của chuỗi, concatenating (tham gia) hai dây vv Nhưng, cho các lập trình dễ dàng, nhiều chức năng thư viện được xác định theo tập tin header <string.h> để xử lý những chuyện thường được sử dụng trong C lập trình.

Ví dụ về mối quan hệ giữa Strings và Functions

#include <stdio.h>
void Display(char ch[]);
int main(){
  char c[50];
  printf("Enter string: ");
  gets(c);       
  Display(c);   // Passing string c to function.  
  return 0;
}
void Display(char ch[]){
  printf("String Output: ");
  puts(ch);
}
No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN