Biến trong lập trình C

679

Bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến trong lập trình C, biến là tên được đặt cho một khu vực lưu trữ các chương trình. Mỗi biến trong lập trình C cơ bản có một loại hình cụ thể, phạm vi của các giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ và thiết lập các hoạt động áp dụng cho các biến.

Tên của biến được đặt gồm chư cái, chữ số và ký tự gạch dưới. Lưu ý trong lập trình C phân biệt chữ cái in hoa và in thường, các bạn cần lưu ý khi đặt tên biến.

Một số giá trị được gán cho biến trong lập trình C:

  • char : Thông thường một octet đơn (một byte). Đây là một kiểu số nguyên.
  • int : Các kích thước tự nhiên nhất của các số nguyên cho máy.
  • float : Một giá trị điểm chính xác
  • double : Một giá trị điểm chính xác
  • void : Đại diện cho sự vắng mặt của loại.

Ngôn ngữ lập trình C cũng cho phép xác định các loại khác nhau của các biến, mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương tiếp theo như Định, Pointer, Array, kết cấu, Liên minh, vv Đối với chương này, chúng ta hãy nghiên cứu chỉ loại biến cơ bản.

Khai báo biến trong lập trình C cơ bản

Một định nghĩa biến cho trình biên dịch ở đâu và bao nhiêu lưu trữ để tạo cho các biến. Một định nghĩa biến chỉ định một kiểu dữ liệu và chứa một danh sách của một hay nhiều biến.

type variable_list;

Type là kiểu dữ liệu hợp lệ như vùa nêu ở trên. variable_list gồm một hay nhiều tên định danh phân cách bằng dấu phảy.

Ví dụ :

int i, j, k;
char c, ch;
float f, salary;
double d;

Lvalues ​​và Rvalues ​​trong C

Có hai loại biểu thức trong C là :

  1. lvalue : iểu thức tham chiếu đến một vị trí bộ nhớ được gọi là “giá trị trái” biểu thức. Một giá trị trái có thể xuất hiện như là một trong hai bên trái hoặc bên phải
  2. rvalue : Các rvalue hạn đề cập đến một giá trị dữ liệu được lưu trữ tại một số địa chỉ trong bộ nhớ. Một rvalue là một biểu hiện mà không thể có một giá trị được gán cho nó có nghĩa là một rvalue có thể xuất hiện ở phía bên phải nhưng không phải ở phía bên trái
No votes yet.
Please wait...

BÌNH LUẬN