Bài 8 : Kiểu File Trong C

1672

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu kiểu cấu trúc trong c , để tiếp tục ở bài này tôi sẽ giới thiệu với mọi người kiểu file trong c :

 • „ … hiểu file là gì?
 • … cách mở file để ghi dữ liệu?
 • … cách mở file để đọc dữ liệu?
 • … cách mở file để thêm dữ liệu?
 • … cách ghi một chuỗi vào file?
 • … cách đọc một chuỗi từ file?

Kiểu File Trong C Là Gì?

 • File: là một tập hợp dữ liệu liên quan được máy tính ghi lên bộ nhớ thứ cấp (HDD, FDD,…)
 • Khi máy tính đọc file: copy dữ liệu từ bộ nhớ thứ cấp vào bộ nhớ trong của máy.
 • Khi máy tính ghi file: copy dữ liệu từ bộ nhớ trong ra bộ nhớ thứ cấp
 • File được dùng để lưu trữ dữ liệu
 • Buffers: là các vùng đặc biệt làm trung gian để đọc/ghi dữ liệu giữa máy tính và bộ nhớ thứ cấp (chẳng hạn: khi ghi dữ liêu, chương trình sẽ ghi vào buffers trước, rồi sau đó mới ghi vào HDD)

Các bước làm việc với file trong c

 • Khai báo một con trỏ file với từ khóa FILE (nằm trong stdio.h)
 • Mở file để đọc / ghi
 • Đọc / ghi dữ liệu từ file
 • Đóng file

Khai báo file trong c

 • FILE *<biến con trỏ file>
 • Ví dụ: FILE *f; FILE *a;
 • C quan niệm <biến con trỏ file> như là một luồng (stream) để kết nối giữa dữ liệu và thiết bị đầu cuối

file-trong-c

 • C định nghĩa sẵn 3 stream chuẩn, được tự động đóng mở, chúng ta không được định nghĩa lại 3 stream này
  • Stdin – dòng vào chuẩn (keyboard)
  • Stdout – dòng ra chuẩn (screen)
  • Stderr – dòng báo lỗi chuẩn (screen)

Mở file để đọc/ghi

 • Cú pháp: <bien_file> = fopen(“ten_file”, “mode”);
 • Trong đó
  • bien_file: là con trỏ kiểu FILE đã khai báo
  • ten_file: là tên của file cần đọc/ghi dữ liệu
  • mode: là kiểu mở file (để đọc/ghi)
  • Nếu việc mở file không thành công, bien_file = NULL
 • Ví dụ

=> Mở file mydata.txt để ghi dữ liệu; mở file c:\mydata.dat để đọc dữ liệu

Modes

mode

Đóng file trong C

 • Sau khi ghi dữ liệu xong, phải đóng file bằng thủ tục:
  • fclose(<con_tro_file>);
  • Ví dụ: fclose(f); fclose(f1);
 • Hàm kiểm tra file đã kết thúc chưa
  • feof(<con_tro_file>);
  • Nếu file đã kết thúc thì feof() = NULL
 • Nếu kết thúc chương trình mà không đóng file, thì khi mở file sẽ không có dữ liệu
 • Dù mở file để đọc / ghi đều nên đóng file sau khi hoàn tất làm việc với file.

Các hàm đọc/ghi file trong C

 • Hàm fgetc(<con_tro_file>);
  • Đọc một kí tự trong file
  • fgetc(stdin) tương đương getchar();
 • Hàm fgets(<con_tro_file>);
  • Đọc một dòng trong file
  • fgets(stdin) tương đương gets();
 • Hàm fputc(‘a’,<con_tro_file>);
  • Ghi một kí tự vào file
  • fputc(‘a’, stdout) tương đương putc(‘a’);
 • Hàm fputs(<con_tro_file>);
  • fputs(s, stdout) tương đương puts(s);
 • Hàm fprintf(<con_tro_file>, s);
  • Ghi một xâu s (có định dạng) vào file
 • Hàm fscanf(<con_tro_file>,s);
  • Đọc dữ liệu từ file

Ví dụ đọc/ghi file trong c

Ví dụ bài tập : Giả sử có file c/data.txt lưu 10 số nguyên 1 5 7 9 8 0 4 3 15 20 . Hãy đọc các số nguyên thêm vào một mãng sau đó sắp xếp tăng dần rồi ghi vào file datasx.txt

Nguồn : lap trinh c

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here