Bài 3 : Mảng Và Con Trỏ Trong Lập Trình C++

7441

Chương 3 : mảng và con trỏ trong c++

Chúng ta sẽ tiếp tục bài học về lập trình hướng đối tượng c++ qua bài chương 3 : mảng và con trỏ trong c++

 1. Mảng

 • Mảng (Array)
  • Là một tập các vị trí nhớ liên tiếp nhau
  • Các phần tử trong mảng có cùng tên và cùng kiểu.
 • Truy nhập tới phần tử trong mảng
  • Xác định thông qua tên mảng và chỉ số: arrayname[ position number ]
  • Phần tử đầu tiên ở vị trí thứ 0

Khai báo mảng

 • type arrayName[ arraySize ];
 • int c[ 10 ];  // mảng c gồm 10 số nguyên
 • float d[ 3284 ]; // mảng d gồm 3284 số thực
 • Có thể khai báo nhiều mảng cùng kiểu
 • int b[ 100 ], x[ 27 ];

Khởi tạo mảng

 • Sử dụng vòng lặp for: gán giá trị cho từng phần tử trong mảng.
 • Sử dụng danh sách khởi tạo:
  • int n[ 5 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  • Nếu không đủ giá trị khởi tạo thì những phần tử còn lại sẽ nhận giá trị mặc định.
  • Nếu giá trị khởi tạo nhiều hơn kích thước mảng thì sẽ báo lỗi.
  • Gán tất cả các phần tử với cùng một giá trị int n[ 5 ] = { 0 };
  • Nếu kích thước mảng không được khai báo thì danh sách khởi tạo sẽ xác định:

int n[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
//Mảng n có 5 phần tử

Tham số mảng

 • Tham số mảng được biểu diễn bởi kiểu dữ liệu và kích thước của mảng

void display(float [n][m]);

 • Hàm có thể không cần biết kích thước của mảng nhưng phải biết kích thước của một phần tử trong mảng

void myFunction(int n[]);

void display(float [][m]);

 • Khi gọi hàm, ta chỉ cần truyền tên mảng

int myArray[ 24 ];

myFunction( myArray);

 • Mảng được truyền theo kiểu truyền tham chiếu
  • Hàm có thể chỉnh sửa dữ liệu của các phần tử trong mảng
  • Tên mảng là địa chỉ của phần tử đầu tiên

Ví dụ :  

Mảng nhiều chiều

 • Mảng nhiều chiều được coi là mảng của mảng.
 • Khai báo:

  double sales[2][2];

  sales[1][0]=2.5;

 • Khởi tạo:

   double sales[2][2]={{1.2,3.0},{-1.0,2.3}};

Xâu ký tự

 • Là một mảng các ký tự
 • Tất cả các xâu ký tự đều kết thúc với ký tự null (‘\0’)
 • Ví dụ
 • char string1[] = “hello”;
 • tự null được tự động bổ sung.
 • string1 có 6 ký tự
 • char string1[] = {‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’,’o‘, ‘\0’ };

Kiểu dữ liệu string

 • string là một lớp chuẩn trong C++
 • Các ký tự trong string được đánh từ 0
 • Khởi tạo một biến kiểu string như sau:
  • string s1 (“Man”);
  • string s2=“Beast”;
  • string s3;
 • Ta có thể sử dụng các tóan tử tóan học, logic … trên đối tượng string
  • s3 = s1;
  • s3 = “Neither” + s1 + “nor”;
  • s3 += s2;

string và toán tử

 • Hàm getline(cin, string str): lưu thông tin từ luồng vào chuẩn đưa vào str.
 • Ví dụ:

2. Con trỏ

 • Mỗi biến trong chương trình chiếm một vùng nhớ, ví dụ biến kiểu int chiếm 4 byte nhớ.
 • Vị trí của vùng nhớ được gọi là địa chỉ của biến

con-tro-c2

Biến con trỏ

 • Biến con trỏ là biến lưu giá trị của địa chỉ vùng nhớ.
 • Mỗi kiểu dữ liệu có một biến con trỏ riêng: con trỏ kiểu int, con trỏ kiểu char…
 • C++ sử dụng:
 • Toán tử & để lấy địa chỉ của biến
 • Toán tử * để lấy nội dung của biến được trỏ.
 • Ví dụ:

bien-con-tro-c2

Con trỏ hằng

 • Khai báo hằng:

 • Khai báo con trỏ hằng

 • Dữ liệu được trỏ bởi con trỏ hằng thì không thể thay đổi nhưng con trỏ thì có thể.

 • Nếu khai báo

 • Nếu khai báo như sau thì không thể thay đổi được cả con trỏ và nội dung của con trỏ:

Con trỏ và mảng

 • Mảng có thể được truy nhập thông qua con trỏ.
 • Tên mảng là một con trỏ hằng trỏ tới kiểu dữ liệu của các thành phần được lưu trữ trong mảng.

Ví dụ :

Con trỏ là tham số của hàm

 • C++ cung cấp 3 cách truyền tham số:
 • Truyền tham trị: void f(int x);
 • Truyền tham chiếu: void f(int& x);
 • Truyền con trỏ: void f(int* x);

Phép toán học trên con trỏ

 • Phân biệt các phép toán trên biến con trỏ và biến thông thường.

toan-c-2

Con trỏ đến con trỏ

con-tro-con tro-2

Con trỏ void

 • Con trỏ void có thể lưu địa chỉ của biến có kiểu dữ liệu bất kỳ.

Con trỏ null

 • Con trỏ có giá trị Null tức là không trỏ vào một địa chỉ nhớ cụ thể nào.

Con trỏ hàm

 • Thường được sử dụng để truyền hàm như một tham số của hàm khác.
 • Khi khai báo tham số là con trỏ hàm cần khai báo:
  • Prototype của hàm
  • Không sử dụng tên hàm
  • Đặt dấu * trước tên tham số

Ví dụ :

Bộ nhớ động

 • Cấp phát bộ nhớ trong khi thực thi chương trình
 • Toán tử new: cấp phát bộ nhớ
  • pointer = new type
  • pointer = new type [number_of_elements]
 • Toán tử delete: xóa vùng nhớ đã cấp
  • delete pointer;
  • delete [] pointer;

Ví dụ : 

Như vậy là chúng ta lại tìm hiểu thêm về mảng và con trỏ trong lập trình c++ , để hiểu rõ hơn các bạn có thể tìm và đọc lại bài mảng trong ccon trỏ trong c để tăng thêm lượng kiến thức.

Nguồn : lập trình c

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here